امیرالمومنان بعداز ذکر قل دجال فرمودند

ساخت وبلاگ
چکیده : امیرمومنان علی علیه السلام بعدازذکرقتل دجال فرمود: آگاه شویدبه درستی که بعدازاین طامه کبری خواهدشد؟... با عنوان : امیرالمومنان بعداز ذکر قل دجال فرمودند بخوانید :

امیرمومنان علی علیه السلام بعدازذکرقتل دجال فرمود:

آگاه شویدبه درستی که بعدازاین طامه کبری خواهدشد؟

عرض کردیم:یاامیرالمونین ؟طامه کبری چیست؟فرمودکه:خروج دابه الارض است

ازنزدیکی صفادرحالتی که انگشتر سلیمان وعصای موسی درنزدآن حضرت

می باشدانگشتررابرروی هرمومن میگذارد.

دررویش نوشته میشود:((هذامومن حقا))وآن رابرروی کافرمیگذارددرآن نوشته میشود:

((هذاکافرحقا))تاآخرحدیثی که گذشت.

شیخ طوسی درکتاب ((االغیبه))ازفضل بن شاذان اوازحسن محبوب اوازعمروبن ابی المقدام اوازجابرجعفی روایت نموده اوگفته که:ازامام باقر علیه السلام شنیدم

می فرمودکه:

((به خدا سوگندیادمیکنم هرآینه مردی ازمااهل بیت بعدازمردنش زنده شده سیصدونه

سال سلطنت خواهدنمود.عرض کردم که:این که خواهد شدفرمود که:بعدازقایم (عج)

درعصرخودچه قدرمدت سلطنت خواهدنمود؟

فرمود:نوزده سال بعدا زآن منتصر خروج می کندوخون امام حسین علیه  السلام

وخون اصحاب اورا مطالبه می نماید.پس قاتلان آن حضرت رامی کشد واسیرمی کند

بعدازآن سفاح خروج مینماید.))

...
نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : جمعه 20 مرداد 1396 ساعت: 13:48