موعود در اديان مختلف

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

موعود در اديان مختلف

 

اعتـقـاد به موعود، در همه اديان مطرح بوده و عقيده مشترك همه آنها به شمار مى آيد؛ و هر دين و مكتبى به تناسب فرهنگ دينى و ملى خود از موعود آخرين به نامى ياد كرده است .

بـر ايـن اساس ، در آيين بودايى او را ((بوداى پنجم )) و در آيين هندو، او را ((آواتارا دهم )) گويند. در آيين زرتشت نيز از آمدن منجى و موعود آخرين خبر داده شده و او ا ((سوشيانت )) يا ((سوشيانس )) مى نامند.

كـتـب ديـنى يهود نيز ظهور رهبرى بزرگ به نام ((ماشيح )) يا ((مسيح )) در آخرالزمان را نـويد داده اند. آيين مسيحيت نيز آمدن دوباره حضرت عيساى مسيح به دنيا و برپايى حكومت جهانى به دست او را خبر داده است .

امـا انـديـشـه مـهـدويت و ظهور موعود جهانى در آيين آسمانى اسلام ، جايگاه و جلوه بيشترى دارد و بـا وجـود دلايـل معتبر از آيات و روايت متواتر و قطعى ، همه مذاهب اسلامى بر ظهور ((مهدى موعود)) از نسل فاطمه زهرا(س ) اتفاق نظر دارند. در اين ميان ، مهدى موعود در مذهب شـيـعـه ، هـم بـه دليـل جـايـگـاه اعـتـقـادى آن و هـم بـه دليل دارا بودن شناسنامه روشن و پرداختن به جزئيات زندگى و چگونگى ظهورش ، از اهميت ، قطعيت و شفافيت بيشترى برخوردار است .

در نتيجه

1. مـوضـوع ((مـوعـود)) در هـمـه اديـان بـه نـوعـى مـطـرح شـده و بـه طـور اجمال مورد پذيرش همه آنها است .

2. مـسـئله مـوعـود در گـذر زمان نه تنها رنگ نمى بازد، بلكه هر چه به جلو مى آييم به طـور جـدّى تـر و پـر رنـگ تر مطرح مى شود و به عنوان يك انديشه و باور ضرورى و غير قابل انكار جلوه گر شده ، جايگاه پيدا مى كند.

3. سرانجام در آيين آسمانى اسلام ، انديشه مهدويت ، با مصداق روشن مهدى موعود همراه مـى شـود و آيـات و روايـات بـى شـمـارى آن را تـاءيـيـد و گـواهـى مـى كـنـد. و به همين دليـل ، هـمـه مـذاهـب اسـلامـى آن را بـه عـنـوان يـك بـاور ضـرورى و غـيـر قابل انكار دينى قبول دارند و انكار آن را روا نمى شمارند.

4. از مـيـان مذاهب اسلامى ، مذهب شيعه به انديشه مهدويت و مهدى موعود(عج ) جايگاه اعتقادى داده و او را بـه عـنـوان امـام دوازدهم مى شناسد و به جزئيات آن نيز پرداخته است . از اين رو، بـيـشـتـريـن پـردازش و بـهـتـريـن پژوهش درباره مسئله موعود، انديشه مهدويت و مهدى موعود(عج ) را شيعه انجام داده است .

موعود در اديان مختلف,منجی موعود در ادیان مختلف,مهدی موعود در ادیان مختلف,انتظار موعود در ادیان مختلف,نام موعود در ادیان مختلف,موعود ادیان مختلف,اعتقاد به موعود در ادیان مختلف,موعود و منجی در ادیان مختلف,تحقیق در مورد موعود در ادیان مختلف,...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : سه شنبه 16 شهريور 1395 ساعت: 6:23

close
تبلیغات در اینترنت